Angol Német Olasz Lengyel

Aktuális

70 születésnapját ünnepli Snell György püspök, plébános atya

Isten éltesse Snell György segédpüspök urat, a Szent István-bazilika plébánosát! Plébános atyát Dr. Szabó Zoltán elnökm Úr köszötötte.

gy70jpg_20190316114834_82.jpg

Excellenciás és Főtisztelendő Püspök Úr, kedves Gyuri atya!

Az ünnep Isteni ajándék, így ünnep a születésnap, hiszen a születő gyermek Isten ajándéka az édesanyának, édesapának a szűkebb, tágabb családnak. S ahogy felnő, bővül az ünneplők köre a barátokkal, munkatársakkal. És aki az Úr szolgálatára kiválaszt, ott a pásztorral együtt ünnepel hívő nyája is, ők is köszönthetik az ünnepeltet.
A mai napon a Bazilika híveivel együtt fejezhetjük ki jókíván
ságainkat Püspök Atyának, aki a héten 70-ik születésnapjához érkezett. Ilyenkor visszatekintünk az elmúlt évekre és előre is nézhetünk az elkövetkezőkre.
Hálával gondolunk arra, hogy mint megtudtuk utóbb, plébánosi kinevezéséről szóló értesülésétől kezdve értünk, jövendő híveiért imádkozott, s szeretettének újabb tanújelét adta, amikor püspöki méltóságra emelték, kérte: továbbra is a Bazilika plébánosaként szolgálhassa hívő közösségünket. A szívek vizsgálója tudja felmérni mindannak hatását, amely szent hivatásod teljesítése során a hívek lelkében végbemegy, a tárgyi eredmények azonban mindenki által látható. Így a Bazilika biztonságát védő míves kerítés, az altemplomi szinten kialakított közösségi termek az idősek, betegek közlekedését megkönnyítő felvonók, a plébániai irodák bővítése, felújítása. S kiemelten kell megemlíteni a II. Szent János Pál kápolnát és a szentségimádásra egész nap lehetőséget nyújtó szentségi kápolnát.

Mindezért a Jó Isten bőséges áldása árasszon el. A jövőre tekintve imádkozzunk azért, hogy a szentlélek megvilágosító és erősítő kegyelme segítsen mindennapi lelkipásztori munkádban, hogy püspöki jelmondatod szerint az örök igazság igéjével tápláljál minket.

Urunk áldása, a Boldogságos Szűznek és kedvelt szentednek Szent Pálnak közbenjárása kísérjen szent hivatásod teljesítése során. Védőszentjeid, szent György vértanú és Szent Mihály arkangyal óvjanak mindennapjaidban. Isten éltessen számos éven át!

S fogadd szeretettel az apostolutódi szolgálat eme jelét, e pásztorbotot, s kérjük a mindenhatót, hogy jó egészségben terelgesd hívő nyájadat sok-sok éven át!

Snell György esztergom–budapesti segédpüspök életrajza: Születés helye, ideje: Kiskirályság, 1949. március 8., Papszentelés helye, ideje: Eger (a Váci Egyházmegye szolgálatára), 1972. április 3., inkardinálva a Főegyházmegyébe 1993, Püspökszentelés helye, ideje: Budapesten, 2014. december 6.

Káplán-hitoktató Kiskunlacháza-Peregen 1972-1975, Bp.-Rákoskeresztúron 1975-1987, plébános uo. 1988-2008, az EKIF igazgatója és iskolaügyi referens 2003-2014, plébános Bp.-Rákosligeten 2004-2006, plébános Bp.-Szentistvánvárosban 2008-, helyettes esperes 2000-2003, esperes 2003-2005, a papság személyi gondozásával megbízott püspöki helynök 2014-, címzetes apát 1999-, protonotárius, kanonok 2009-.

Jelmondata: DATE ILLIS VOS MANDUCARE - Ti adjatok nekik enni!